అత్యవసర ఆక్సిజన్,మందులతో సింగపూర్ నుంచి విశాఖ చేరిన జలస్వ