జగనన్న జీవ క్రాంతి పథకంలో గొర్రెలు, మేకల యూనిట్లు పంపిణీ