రైతులందరికీ ఒకే వేదికగా.. రైతు భరోసా కేంద్రాల ప్రారంభం