కావలి జవహర్ భారతి కళాశాలను సందర్శించిన రాష్ట్ర ప్రెస్ అకాడమి చైర్మన్