కావలి ప్రెస్ క్లబ్ లో పాత్రికేయ మిత్రులతో ముఖాముఖీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రెస్ అకాడమి చైర్మన్