కొబ్బరి తోటలో గొర్రె పొట్టేళ్లు సాగు చేస్తున్న రైతు