క్షేత్ర సందర్భనే విలేకరి బలం – వాట్సాప్ జర్నలిజం నష్టం