గాడిదల ఫామ్ తో కోట్ల బిజినెస్ చేస్తున్న తెలుగు ఐటీ ఉద్యోగులు