తడి, పొడి చెత్త వ్యర్థాల నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి