నాడు కూలీ… నేడు మంచి టైలర్ గా ఉపాధి పొందుతున్న గ్రామీణ మహిళ