నెల్లూరు విక్రమ సింహపురి యూనివర్సటీని సందర్శించిన అకాడమి చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాస రావు