పుట్టుకతో వినికిడి సమస్య వున్న చిన్నారులకు ఉచిత వైద్యం