పొలంలో ఏ మూలకైనా ఎరువులను తేలిగ్గా చల్లే ట్రాక్టర్ స్ప్రేయర్