పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన ప్రెస్ అకాడమి చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు

పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించి మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న ప్రెస్ అకాడమి చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు.