ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ఇంగ్లీష్ ప్రతిభను అభినందించిన సీఎం