ప్రాజెక్టుల అభివృధ్ది కోసం కేంద్ర మంత్రులతో సీఎం భేటీ అంశాలు