భూమి సర్వే నంబర్ వివరాల కోసం ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రత్యేక వెబ్ సైట్

    భూమి సర్వే నెంబర్ తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రత్యేక వెబ్ సైట్ ని వినియోగించుకునే విధానం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వీడియో , మీ భూమి సర్వే వివరాల కోసం వెబ్ సెట్ https://apsac.ap.gov.in/portal/