మత్స్యకారులకు అండగా 8 ఫిషింగ్‌ హార్బర్లకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం