15 సెంట్ల స్థలంలో స్పైరులినా ఫార్మింగ్.. నెలకు 50 వేల ఆదాయం